Odredbe i uvjeti

UPOZORENJE

Prilikom registracije korisnik se obavezuje da se slaže sa svim odredbama u dolje navedenim Općim uvjetima korištenja internetskih sadržaja/usluga Show.hr uz naplatu i bez naplate. Svaki puta kada se prijavite na Show.hr, potvrđujete da se slažete sa svim odredbama i prihvaćate sve navedene uvjete korištenja. Ukoliko se ne slažete s odredbama, korištenje usluga nije dozvoljeno i u tom se slučaju ne smijete registrirati.

Odredbe i Opći uvjeti korištenja internetskih sadržaja/usluga Show.hr - uz naplatu i bez naplate

1. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Općih uvjeta o korištenju internetskih stranica Show.hr odnosi se na uvjete korištenja sadržaja/usluga uz naplatu i besplatnih sadržaja/usluga na internetskim stranicama Show.hr i predstavlja pravno važeći i obavezujući sporazum između ponuđača i korisnika odnosno članova internetske stranice Show.hr.

2. DEFINICIJE POJMOVA

Ponuđač, vlasnik i skrbnik internetskih stranica Show.hr je tvrtka SmartDeal24 LTD., (u nastavku: ponuđač).

Ponuđači veza su ponuđači internetskog povezivanja, što ga kod njih zakupljuju korisnici ili ponuđač.

Korisnik usluge je svaka osoba, koja na bilo koji način koristi internetsku stranicu Show.hr (u nastavku korisnik)

Član internetske stranice Show.hr je svaki korisnik, koji se uspješno prijavi/registrira.

Korisnik stranica uz naplatu može biti svaka fizička ili pravna osoba, koja se s korištenjem spomenutih usluga slaže s tim da se prijavi/registrira na internetskim stranicama Show.hr ili kupi pristup do internetskih sadržaja uz naplatu.

Korisnik besplatnih sadržaja/usluga je svatko tko posjeti internetske stranice Show.hr. Korištenje se omogućuje neodređenom broju korisnika, koji prihvaćaju usluge ponuđača na način, pod uvjetima i u skladu s ovim Uvjetima i drugim uputama ponuđača.

3. AUTORSKA PRAVA

Korisnik registracijom i objavom svojih sadržaja na Show.hr tvrtki SmartDeal24 LTD. dozvoljava javno priopćavanje na svim medijima i u svim zakonom određenim oblicima koji su u vlasništvu tvrtke SmartDeal24 LTD. i dozvoljava da bilo koja treća osoba na Show.hr može pogledati sadržaje i preuzeti ih na svoje računalo i privremeno ili trajno fiksirati.

Za eventualno daljnje raspolaganje trećih osoba sadržajima tvrtka SmartDeal24 LTD. nije odgovorna, niti nema utjecaja na postupanje trećih osoba i zato u odnosu na korisnika u vezi s daljnjom uporabom nije odgovorna, s čime je korisnik upoznat i suglasan. Korisnik izričito jamči da s objavljivanjem svojih sadržaja, što ih objavljuje na internetskoj stranici, nisu kršena prava intelektualnog vlasništva niti osobna prava trećih.

4. OPIS INTERNETSKE STRANICE SHOW.HR

Show.hr je web portal namijenjen isključivo za zabavu, opuštanje i druženje te servis koji korisnicima omogućava jednostavno konzumiranje, kreiranje i dijeljenje zabavnog sadržaja.

5. DOSTUPNOST INTERNETSKE STRANICE SHOW.HR

Internetske stranice u pravilu su dostupne 24 sata na dan i sve dane u godini. Ponuđač pridržava pravo za kraća zaustavljanja u pristupu do internetskih stranica Show.hr zbog održavanja i zamjene opreme. Zbog razloga vezanih uz održavanje ponuđač pridržava pravo i na duže obustave dostupnosti stranica Show.hr.

Ponuđač ne jamči dostupnost stranica prilikom eventualnih kvarova u mrežama ponuđača veza ili bilo kakvih kvarova, grešaka, drugih tehničkih smetnji ili prekida rada trećih stranaka (napajanje električnom energijom...) te više sile.

7. UVJETI KORIŠTENA

STAROST I ODGOVORNOST

Za korištenje besplatnih sadržaja objavljenih na Show.hr nema starosnih ograničenja. Članstvo na Show.hr namijenjeno je vašem vlastitom korištenju. Registracija drugih osoba nije dozvoljena, za što jamčite s punom odštetnom odgovornošću i na sebe preuzimate pasivnu legitimaciju u slučaju spora. Nije dozvoljeno ovlastiti ili prijaviti drugu osobu odnosno na bilo koji drugi način preusmjeriti vaš korisnički račun. Jednako tako nije dozvoljeno korištenje usluge za bilo kakve nezakonite namjene. Ponuđač prema vlastitoj prosudbi može odbiti dodjelu korisničkog imena koje upućuje na drugu osobu, zaštićeno je pravima prava robnih marki ili drugim pravima, opsceno je i na svaki način neprihvatljivo.

DRUGA PRAVILA KORIŠTENJA

Za osiguravanje kvalitetne korištenja usluga korisnik se obavezuje da će prilikom pristupa i korištenja poštovati sve upute i druga pravila korištenja objavljena na internetskim stranicama Show.hr.

8. OPĆE PREPORUKE KORISNICIMA

Korisnik neka brižljivo čuva svoju lozinku i korisničko ime. Usluge koristite u skladu s uputama i preporukama ponuđača usluge i uputama ponuđača veza. Korisnici neka budu svijesni da su unatoč brizi i nadzoru usluga moguće zlouporabe. Ponuđač usluga će o svim promjenama i novostima svoje korisnike obavještavati na svim mjestima gdje su objavljene upute za korištenje usluga i Uvjeti.

9. KORIŠTENJE SADRŽAJA SERVISA UZ PLAĆANJE

Korištenje određenog dijela sadržaja na Show.hr se naplaćuje. Na mjestu gdje su objavljeni sadržaji Show.hr koji se plaćaju, objavljene su i podrobnije upute za korištenje.

10. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Ponuđač usluga se obavezuje da će pažljivo čuvati podatke korisnika te će ih koristiti isključivo za potrebe obavljanja usluga. Osobne podatke korisnika čuvat će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

11. ODBIJANJE ODGOVORNOSTI

Korisnik mora biti svjestan da:

 1. Internetske tehnologije za prenos i pristup sadržajima nisu 100% pouzdane. Prilikom eventualnih grešaka u funkcioniranju zbog ponuđača veza, ponuđač sadržaja ne preuzima odgovornosti.
 2. Ponuđač sadržaja i ponuđač veza nisu odgovorni za nepravilno djelovanje usluga, koje je posljedica pogrešnog korištenja i neznanja korisnika.
 3. Ponuđač sadržaja ne može jamčiti djelovanje usluga u slučaju greške na mreži ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje bi privremeno mogle ometati djelovanje usluga.
 4. Ponuđač sadržaja ne odgovara za sadržaje objavljene na internetskim stranicama Show.hr, kojih su autori korisnici internetske stranice Show.hr.
 5. Ponuđač sadržaja pridržava pravo uklanjanja sadržajno neprimjerenih poruka, fotografija, videa.

12. KORISNIK SE OBAVEZUJE DA:

 • usluge neće koristiti u svrhu objavljivanja ili propagiranja bilo kakvih sadržaja i/ili djelatnosti, koje su u suprotnosti s važećim zakonodavstvom i/ili javnim redom i moralom;
 • u svojoj komunikaciji neće koristiti prijetnje, pogrdan, ponižavajući ili uvredljivi način izražavanja;
 • neće komunicirati s drugim korisnicima u ime drugih osoba;
 • usluge neće koristiti u komercijalne, nelegalne ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su određene u ovim uvjetima;
 • neće distribuirati autorski zaštićene sadržaje ili sadržaje koji su u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe;
 • neće pokušati pribaviti, skupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika;
 • neće ometati druge korisnike ako oni izraze svoje neslaganje s komunikacijom;
 • neće na nikakav način kopirati, pohranjivati ili proslijeđivati cijele ili dijelove sadržaja internetske stranice Show.hr, a osobito sadržaje Show.hr uz plaćanje;
 • neće koristiti kompjutorske kodove, štetne programe ili bilo što, što bi moglo ometati, onesposobiti ili štetiti ovoj usluzi, ponuđaču usluga i njegovoj programskoj i serverskoj opremi, ponuđaču veza te telekomunikacijskim uređajima;

13. REKLAMACIJE

Korisnicima je osigurana tehnička podrška i pomoć putem elektroničke pošte. Ponuđač sadržaja vodi sve eventualne reklamacijske i druge postupke s korisnicima, u skladu sa svojim pravilima djelovanja i važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Ponuđač sadržaja se obavezuje da će promptno rješavaati eventualne tehničke i/ili sadržajne reklamacije.

Ponuđač sadržaja će u slučaju utemeljenih reklamacija korisnicima osigurati otklanjanje uzroka za reklamaciju, te ukoliko utvrde nepravilnosti na strani ponuđača veza, proslijediti je ponuđaču veza koji je dužan otkloniti grešku.

U slučaju utemeljenih reklamacija ponuđač sadržaja se obavezuje da će ih otkloniti u razumnom roku te o tome izvijestiti korisnika.

Ako se reklamacije odnose na ponuđača veza, ponuđač sadržaja će predmetne reklamacije prosljediti odgovarajućoj službi ponuđača veza, koja je dužna otkloniti grešku.

Sve reklamacije povezane s djelovanjem internetske mreže rješava ponuđač internetske veze korisnika usluge.

14. KRŠENJE UVJETA

Ponuđač sadržaja zadržava pravo da korisnicima, koji krše Uvjete ili djeluju u suprotnosti s njima, onemogući pristup do stranica koje se naplaćuju (također i ako su platili usluge) i do besplatnih internetskih stranica Show.hr

Ako korisnik svojim postupanjem ponuđaču usluga ili ponuđaču veza uzrokuje bilo kakvu štetu, za nju u cijelosti odgovara moralno, materijalno i kazneno. Eventulna kršenja pri korištenju internetskih stranica od strane drugih korisnika javite ponuđaču usluga e-poštom na: info@show.hr.

15. IZMJENE

Ponuđač sadržaja može mijenjati uvjete korištenja sadržaja. Ponuđač sadržaja se obavezuje da će prilikom svake promjene odnosno dopune uvjeta korištenja na primjeren način o tome izvijestiti korisnike.

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri